nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

ความสำคัญ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 โดยเปิดการสอนในสาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา ในปี พ.ศ. 2550 เปิดสาขาวิชาสื่อดิจิทัล ปีพ.ศ. 2554 เปิดสาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ และในปี พ.ศ. 2556 ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาสื่อสารการแสดง เพื่อให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสอดคล้องกับภาวะการสื่อสารและครอบคลุมตามหลักการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างสังคมสร้างสรรค์ และเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตให้มีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานในด้านสื่อสารทางการแสดงที่กว้างไกลและเพิ่มมากขึ้น

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตเดิมของมหาวิทยาลัยสยาม มีเนื้อหาบางรายวิชาอาจมีความล้าสมัยไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ทางการสื่อสารในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2555 เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรมีความสามารถทางการสร้างสรรค์สื่อและสารด้านสื่อดิจิทัลที่มีความรู้ทั้งในส่วนของภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถรอบด้านในการสร้างสรรค์งานด้านสื่อดิจิทัล สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้คิดกว้างไกลและสร้างสรรค์โดยให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคม ตลอดจนมุ่งให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเน้นการพัฒนานักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิจัยและการนำเอาการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในสาขานิเทศศาสตร์ที่ต้องพึ่งเทคโนโลยีดิจิทัล มีความรู้ความสามารถ บุกเบิก แสวงหาความรู้ผลิตงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ตลอดจนสร้างเสริมคุณภาพ และจริยธรรมทางด้านนิเทศศาสตร์

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา/ความสำคัญปรัชญาของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตคือ

“สอนคนให้คิดเป็น ทำได้ มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและสังคม
รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยคุณธรรมของความดีงาม”

ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า
“ปฺญา นรานํ รตนํ ซึ่งมีความหมายว่า “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านการสื่อสารให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคม
 2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์/นักศึกษา ผลิตและเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางด้านนิเทศศาสตร์ที่มีคุณค่าออกสู่สังคม

 3. เพื่อให้คณาจารย์/นักศึกษา สามารถนำความรู้และทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชนใกล้เคียงและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม
 4. เพื่อให้คณาจารย์/นักศึกษา เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ อีกทั้งเป็นผู้ที่รักษาและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป

ระบบจัดการศึกษาและคุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ระบบระบบทวิภาค
  โดยแบ่งเวลาปีการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาปกติที่หนึ่ง และ
  ภาคการศึกษาที่สอง หากเห็นสมควรมหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้ ภาคการศึกษา
  ปกติแต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนจะมีระยะเวลา
  การศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชารวมกันทั้งหมดเทียบเท่ากับ
  ชั่วโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
 2. การดำเนินการหลักสูตร
  - วันและเวลาดำเนินการนอกเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.30 น.
  - วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-20.30 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครจะต้องสำเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาบัณฑิตในสถาบันการศึกษา ซึ่งหลักสูตรปริญญาบัณฑิตนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ให้การรับรอง ในกรณีเป็นนักศึกษาจบการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่ภาควิชาหรือสาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยกำหนดเป็นรายปี สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในแผน ก.1 ต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะฯ จึงสามารถเข้าศึกษาได้


การคัดเลือกผู้สมัคร
ต้องสอบผ่านการคัดเลือกโดยยึดหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการทดสอบอื่นใดที่ทางคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้กำหนดขึ้น


ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาสำหรับการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ในกรณีต่อระยะเวลาการศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการหลักสูตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา


เพื่อนำความรู้จากการวิจัย ผลิตผลงานทางด้านการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆ ทางนิเทศศาสตร์ทั้งโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Media)

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

องค์ประกอบของหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย 3 แผนคือ
แผน ก. (แบบ ก.1) ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์
แผน ก. (แบบ ก.2) ทำวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา
แผน ข. ศึกษางานรายวิชาไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แผน ก. (แบบ ก.1) ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย

 1. รายวิชาบังคับ 2 รายวิชา ไม่นับหน่วยกิต
 2. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

แผน ก. (แบบ ก.2) ทำวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
 2. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
 4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข. เน้นการศึกษางานรายวิชาไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
 2. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
 4. หมวดค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

แผน ก. เป็นแผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์

แผน ก.1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

144-699 วิทยานิพนธ์ 36(0-0-36)
Thesis

และรายวิชาบังคับนักศึกษาเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต

เครือข่ายวิชาการ

 • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต